Päämajan valmisteluja Tampereen lopulliseksi valloittamiseksi

Verinen kiirastorstai ei ollut johtanut Vapaussodassa Tampereen vapauttamiseen punakapinallisten ja ryssien hirmuvallan alta. Nyt oli päätettävä miten se lopultakin tehdään mahdollisimman nopeasti, mutta siedettävin tappioin.

Joukot piti saada Karjalaan katkaisemaan punikkien maayhteys Venäjälle, joka oli yllyttänyt punikit kapinaan, aseistanut kapinalliset enemmän kuin ruhtinaallisesti ja lähettänyt lisääkin Venäjän joukkoja taistelemaan Suomea vastaan.

Paluumatkalla

”Jo paluumatkalla Vehmaisista Vilppulaan maaliskuun 28 p:n iltana saatettiin päämajassa keskustella asemasta, joka oli syntynyt sen kautta, että päivän kiivas hyökkäys Tampereen itärintamaa vastaan ei ollut johtanut toivottuun tulokseen.

Keskeisimmän kysymyksen suhteen, pitikö hyökkäystä jatkettaman vaiko ei, ei vallinnut mitään epäilyjä. Ylipäällikkö [Mannerheim – jpu] määräsi heti, että sitä oli jatkettava. Oli tosin olemassa toinenkin mahdollisuus nimittäin: rajoittua mahdollisimman pienillä joukoilla saartamaan kaupunki ja varusväen antautumista odotellessa viipymättä ryhtyä aktiivisiin sotatoimiin Karjalassa. Mutta tätä vaihtoehtoa vastaan puhuivat niin monet syyt – eniten ehkä puhtaasti psykologiset – että asiasta tuskin vakavasti keskusteltiin. Toiselta puolen oli selvää, että päätökseen johtaa taistelu Tampereesta lopulliseen ratkaisuunsa täytyi sisältyä luopuminen merkittäväksi ajaksi eteenpäin kauan suunnitellusta ja osittain jo valmistellustakin hyökkäysliikkeestä Viipuria vastaan.”[i]

Päämajan puututtava välittömästi

”Syntynyt tilanne vaati päämajan välitöntä puuttumista useissa suhteissa. Päällikkyyskysymys Tampereen edustalla täytyi järjestää, hyökkäysjoukkoja vahvistaa sekä ryhtyä tarmokkaisiin toimenpiteisiin vihollisen estämiseksi avustamasta Tampereen piiritettyjä sotavoimia.

Niin kauan kuin oli ollut syytä luulla, että kaupunki voitaisiin valloittaa suoranaisesti päämajan alaisina olevien eri joukkojen kiivaalla eteenpäinryntäyksellä, ei mitään päällikkyyssuhteiden uudelleen muodostelua hyökkäyksen johdosta oltu katsottu välttämättömäksi. Viimeisten päivien taistelut olivat kuitenkin osoittaneet, kuinka vaikeata oli ollut saada aikaan tarvittavaa yhteistoimintaa eri hyökkäysryhmien kesken, ja kun nyt koko hyökkäysmenetelmä täytyi tarkistaa suurempaa sääntöperäisyyttä noudattaen, kävi välttämättömäksi luoda yhtenäiset päällikkyyssuhteet joukoille, jotka seisoivat Tampereen edustalla. Siten saisi päämaja sitäpaitsi suuremman vapauden kiinnittää huomionsa niihin moninaisiin muihin tehtäviin, jotka sen harteilla olivat.”[ii]

Johtosuhteet

”Nyt nousi kysymys siitä, pitikö kaikki Tampereen hyökkäykseen sidotut joukot alistettaman yhteisen päällikön alaisiksi, vai oliko johdon jakautuminen entiseen tapaan tarkoituksenmukaisempi. Tällöin tuli suhde yhteyksiin määrääväksi. Pidettiin nimittäin vaikeana saada aikaan niin hyviä yhteyksiä Näsijärven ja Pyhäjärven yli, että yhteinen joukkojen johto kaupungin länsi- ja itäpuolella kävisi mahdolliseksi. Kun lisäksi tuli, että tuskin voitiin odottaa hyökkäyksen lännestä päin, missä piti voittaa huomattavasti suurempia taktisia vaikeuksia, saavan muuta kuin mielenosoituksellisen luonteen, päätti ylipäällikkö olla muuttamatta mitään, mikä koski Satakunnan päällikön käskyaluetta. Kaupungin itäpuolella sitävastoin, missä ratkaiseva hyökkäys suoritettaisiin, alistettiin kaikki joukot vanhimman siellä olevan päällikön, kenraali [eversti – jp] Wetzerin alaisiksi.

Sitä koskeva määräys lähti Vilppulasta maaliskuun 28 p:nä klo 10.30 ap.:

»Hyökkäys Tamperetta vastaan on saatettava loppuun, jolloin tykistön on askel askeleelta valmistettava jalkaväen etenemistä.

Lähemmän yhteisvaikutuksen aikaansaamiseksi hyökkäysrintaman eri taisteluryhmien kesken alistetaan Wilkmanin osasto Hämeen tyhmän päällikön alaiseksi.

Mannerheim «”[iii]

Tehtävät

”Tämän käskyn perusteella oli niin ollen myöskin eversti Wetzerin tehtävä määrätty. Paitsi kaupunkia vastaan suunnatun hyökkäyksen jatkamista oli hänen tehtävänään – vaikkakaan sitä ei suoraan mainita – Lempäälän puolustamainen, sillä samalla kuin Hämeen päällikölle joutui Wilkmanin osaston päällikkyys siirtyivät hänelle tämän osaston tehtävätkin.

Kävi kuitenkin välttämättömäksi määritellä nyt myöskin Satakunnan päällikön tehtävät, niin hyvin jatkettuun hyökkäykseen kuin varmistukseen nähden Porin suuntaan. Tämä tapahtui keskiyöllä annetulla määräyksellä, joka kuului seuraavasti:

»Eversti Linderille.

Vakavin taisteluin on lähempi etumaasto Tampereen itärintaman edustalla siellä sijaitsevine kasarmeineen tänään vallattu.

Wilkmanin osasto on jatkettua hyökkäystä varten alistettu eversti Wetzerin alaiseksi.

Teidän tehtävänänne on toistaiseksi osalla joukoistanne estää vihollista murtautumasta Tampereelta lännen suuntaan, jolloin yhteys eversti Wetzerin sivustojen kanssa on säilytettävä, toisten osien turvatessa Tamperetta vastaan liikehtiviä joukkoja vihollisen puuttumiselta Porin rataa myöten asiaan sekä muutenkin turvatessa Satakunnan ryhmän rintamaa.

Pispalan eteläpuolella olevat saaret, jotka tällä hetkellä ovat eversti Wilkmanin miehittämät, on teidän heti miehitettävä pienemmin, konekiväärein varustetuin osastoin.

Mannerheim «”[iv]

Vihollisen toimintamahdollisuudet

”Vihollisen hyökkäystä Porista ei pidetty sen vaarallisempana, kuin että eversti Linderin ilman erikoisia vahvennuksia piti voida se torjua.

Aivan toisin arvosteltiin tilannetta, mikäli se koski hyökkäyksen uhkaa etelästä käsin. Saattoi odottaa, että punaisten johto ponnistaisi kaikki voimansa auttaakseen Tamperetta. Hyökkäyksiä, joita jo oli tehty Bergströmin ja Ingelbergin osastoja vastaan Lempäälän-Hauhon-Tuuloksen linjalla, täytyi pitää vain alkuna paljon laajempiin liikkeisiin.

Vihollisen toimintamahdollisuuksia punnittaessa oli selväksi katsottava, että varsinainen vaara uhkasi Lempäälän kohdalla. Eteneminen Toijalasta-Hämeenlinnasta pääsuuntana Kangasala saattoi tosin olla täysin ajateltavissa, ja niin sen täytyi vastustajasta tuntua sangen houkuttelevalta niihin mahdollisuuksiin nähden, joita se tarjosi vaikuttamalla valkoisten joukkojen yhteyksiä vastaan, mutta kaikki, mitä sodan aikana siihen asti oli nähty punaisten sodanjohdosta, aiheutti, ettei sellaista liikettä pidetty todennäköisenä. Se olisi vaatinut joukkoja, joilla oli järjestetty kuormastolaitos, eikä sitä missään tapauksessa olisi voitu saada nopeasti aikaan. Sen vuoksi voitiin toistaiseksi toivoa, että Bergströmin osaston kolme pataljoonaa riittäisivät turvaamaan Hauhon-Tuuloksen-Padasjoen. Lempäälän puolustuksen vahvennus saattoi sitävastoin milloin tahansa tulla välttämättömäksi.”[v]

Reservijoukoille on tarvetta

”Maaliskuun 29 p:n kuluessa purkautui 1. jääkärirykmentti junasta Kangasalla ja sijoitettiin ylipäällikön käytettäväksi Kangasalan kirkonkylään. Rykmentinpäällikkö sai tällöin määräyksen olla valmiina etenemään eri suuntiin. Samanaikaisesti annetulla määräyksellä vedettiin viimeksi Pietarsaaressa kuntoonsaatetut kolme haupitsipatteria – kussakin kaksi tykkiä – Vehmaisiin ja Kangasalle. Patterit saapuivat 30 p:n vastaisena yönä purkamisasemille.

Reserviryhmä Kangasalla joutui kuitenkin olemaan toimettomana vain sangen lyhyen ajan. Jo maaliskuun 30 p:nä osoittautui, ettei pelko vihollisen hyökkäysaikomuksista ollut suinkaan ollut liioiteltu. Sinä päivänä saapui nimittäin kaikista rintamaryhmistä tietoja vihollisen vilkastuneesta toiminnasta. Satakunnassa keskittyivät punaiset joukot lännestä päin Karkkuun ja Mouhijärvelle ilmeisesti hyökkäystarkoituksessa. Lempäälästä, missä eversti Wilkman oli ottanut johdon, oli taistelutoiminta vilkastunut, ja Bergström tiedotti vihollishyökkäyksistä Tuuloksessa. Savosta ilmoitettiin punaisten joukkoja koottavan Heinolan seudulle, mitä täytyi pitää alkuna helpoitushyökkäykseen. Karjalassa lopuksi jatkuivat pitkin koko linjaa kiivaat taistelut. Mielenkiinto keskittyi täällä Rautuun, jonne muuan vihollisjoukko oli saarrettu; venäläisten kerrottiin suurin voimin kiiruhtavan sitä auttamaan. Jotta majuri Sihvo voisi saattaa loppuun liikkeen Rautuun saarrettuja venäläisiä vastaan, asetti ylipäällikkö sen johdosta yhden 4. jääkärirykmentin pataljoonista hänen käytettäväkseen.

Maaliskuun 30 p:n iltana oli tilanne kärjistynyt. Eversti Linder, joka oli määrännyt tehtäväksi hyökkäyksen Noormarkkuun helpoitustarkoituksessa, ilmoitti ettei Berghin joukkojen asema ollut kaikkein parhaita. Ne olivat joutuneet vakavaan asemaan ja tarvitsivat vahvennusjoukkoja Kristiinasta.

Lempäälässä oli vihollinen koko päivän jatkanut sangen kiivaita hyökkäyksiään. Eversti Wilkman, joka kääntyi suoraan päämajan puoleen, oli jo iltatiedonannossaan kuvannut tilanteen synkin värein, ja Hämeen päällikkö ilmoitti, ettei hän katsonut vahventaa Lempäälässä olevia joukkoja. Yöllä saapui sitten Wilkmanilta tiedonanto, jossa tämä suorastaan merkitsi tilanteen vakavaksi ja pyysi pikaista apua voidakseen vastata rintamastaan. Pikaiset toimenpiteet olivat niin ollen välttämättömiä, ja määräys lähti jo klo 5 ap. maaliskuun 31 p:nä 1. jääkärirykmentin päällikölle, jääkärimajuri Jernströmille, että tämä marssittaisi Kangasalan kirkonkylään sijoitetut joukot, yhtä pataljoonaa lukuunottamatta, Lempäälään, missä niiden piti tulla eversti Wilkmanin alaisiksi.

Kun näinä päivinä Hämeen päällikölle oli osoittautunut yhä vaikeammaksi johtaa sotatoimia Tamperetta vastaan ja vastata tapahtumista Lempäälässä, saatiin huhtikuun 1 p:nä eversti Wetzerin esityksestä aikaan se muutos, että Wilkman asetettiin suoraan päämajan alaiseksi. Tämä tapahtui seuraavan käskykirjeen kautta:

»Lempäälän seuduilla olevat voimat asetetaan eversti Wilkmanin alaisiksi ja nimitetään ”Wilkmanin osastoksi”.

Wilkmanin osasto on suoranaisesti minun alaiseni, ja sen tehtävänä on estää vihollista etelästä päin Mallasveden ja Pyhäjärven väliltä hyökkäämästä Tampereen edustalla olevien voimien selkään.

Wilkmanin osaston yhteydet asetetaan Kangasalan kautta.

Mannerheim. «”[vi]

Päämaja keskittyy tukemaan Hämeen ryhmän hyökkäysvalmisteluja

”Ylipäällikön toive, että 1. jääkärirykmentin pääosan lähettäminen lopullisesti torjuisi uhan etelästäpäin, ei pettänytkään.

Lähipäivinä saavutettiin tasapaino Lempäälässä, eikä Bergströmin rintamakaan enää aiheuttanut mitään huolia. Samanaikaisesti saapui pelkkiä suotuisia tiedonantoja aseman kehittymisestä Satakunnassa, missä eversti Linder voimakkaalla vastahyökkäyksellä vapautui turvaamistehtävästään. Huhtikuun 2 p:stä lähtien voidaan katsoa, että Tampereen avustamisen vaara oli torjuttu. Myöskin Savossa ja Karjalassa kehittyivät tapahtumat suotuisasti.

Näiden olosuhteiden vallitessa saattoi ylipäällikkö, joka päämajan esikunnan kera huhtikuun 1 p:nä siirtyi Vehmaisiin, omistaa kaiken tarvittavan huolen Hämeen päällikön hyökkäysvalmistelujen tukemiseen. Kaksi seikkaa oli tällöin aivan erikoisen painavata: ammustentuonti sekä tarpeellisten reservien kuntoonsaattaminen.

Ensimmäisessä suhteessa olivat asiat hyvin huolestuttavalla kannalla, etenkin mitä tykistön ammuksiin tulee. Lastit, joiden jo aikoja sitten piti lähteneen Saksasta, eivät olleet vielä saapuneet Vaasaan, ja oli mahdotonta saada selvyyttä viipymisen syistä tai milloin ammuksien voitiin laskea olevan perillä. Kaikki ammukset, joita voitiin kokoon saada, lähetettiin kuitenkin Vehmaisiin, ja täysin tietoisena siitä, että hyökkäys saattoi tulla vaatimaan kaikki silloin maassa olevat tykinammukset, asetti ylipäällikkö ne hyökkäysjoukkojen käytettäväksi.

Reservien suhteen oli asema, vaikkakaan ei aivan niin jännittynyt, kuitenkin melkoisen tukala. 1. jääkärirykmentin pääosan lähdettyä Lempäälään oli Södermanin reservipataljoona – viimeinen näistä aivan tilapäisluontoisista hätävarajoukoista, jota ei oltu rintamapäälliköiden käytettäväksi jätetty – sijoitettu Kangasalan kirkonkylään. Yhdessä 1. jääkärirykmentin III pataljoonan kanssa muodosti se ylipäällikön ainoan sotatoimialueella olevan varaväen. Kun kuitenkin oli odotettavissa, että tämä reservi täytyisi loppuhyökkäyksen alkaessa Tamperetta vastaan asettaa eversti Wetzerin käytettäväksi, päätti ylipäällikkö huhtikuun 1 p:nä siirtää Savoon sijoitetun 3. jääkärirykmentin Kangasalle.

Kun rykmentti huhtikuun 3 p:nä alkoi purkautua junasta, vallitsi jo edellytetty tilanne, ja ennenkuin punaiset oli pakotettu antautumaan, kävi välttämättömäksi käyttää sitä ainakin toisarvoisiin tehtäviin.

Sittenkuin 3. jääkärirykmentti oli lähtenyt garnisoonipaikoistansa, oli koko valkoisessa Suomessa enää vain kaksi liikekannalle pantua pataljoonaa (4. jääkärirykmentistä), joita ylipäällikkö olisi odottamattoman joukkojen tarpeen tullen voinut käyttää. Niin koottiin kaikki voimat ratkaisevaan kohtaan, varmentamaan sodanjohtajan asettaman päämäärän saavuttamista.”[vii]

Johtopäätös 101 vuoden kuluttua Vapaussodasta

Marski päätteli silloin eri vaihtoehdoista, miten resurssejaan käyttää, aivan oikein että täytyy keskittää yhteen kohtaan kaikki mahdolliset voimat, että saadaan siellä ratkaisu aikaiseksi. Joukkoja ei riittänyt ripoteltavaksi useampaan paikkaan vaikka mieli olisi tehnyt esimerkiksi vapauttaa Viipuri ryssien ja punikkien hirmuvallan alta. Päätös puhkaista Tampereen mätäpaise ensin ja vasta sen jälkeen iskeä Karjalassa oli mielestäni oikea.

——

[i] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota V; 1925; sivu 427

[ii] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota V; 1925; sivu 428

[iii] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota V; 1925; sivu 428

[iv] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota V; 1925; sivu 429

[v] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota V; 1925; sivut 429-430

[vi] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota V; 1925; sivut 430-431

[vii] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota V; 1925; sivut 432-433

Suomen Vapaussota kirjasarja kirjoittajat

Suomen Vapaussodasta kirjoitettiin, toimitettiin ja julkaistiin kirjasarja vuosina 1921-1927 (julkaisuvuodet).

Olen artikkeleissani antanut lähdetietona: Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota; kirjasarjan osa roomalaisena numerona; julkaisuvuosi; sivunumero(t).

Kirjasarjaan ovat kirjoittaneet lukuja 34 eri kirjoittajaa.

Ne luvut on järjestetty kronologisiin ja aiheiden mukaisiin järjestyksiin kolmen toimittajan toimesta.

Toimittajat:

 • Kai Donner
 • TH. Svedlin
 • Heikki Nurmio

Kirjoittajat:

 • Edv. Hjelt
 • Kai Donner
 • Ulrich von Coler
 • Samuli Sario
 • Ernst von Hülsen
 • E. E. Kaila
 • P. H. Norrmén
 • Harald Åkerman
 • Artturi Leinonen
 • V. Granlund
 • Iisak Kaitera
 • Sakari Kuusi
 • Einar Wichmann
 • Axel Rappe
 • V. Hägglund
 • K. I. Karttunen
 • J. W. Burman
 • Kaarlo Saarenheimo
 • Eirik Hornborg
 • Yrjö Koskelainen
 • von Bastian
 • Juhani Arajärvi
 • W. A. Douglas
 • C. A. Ehrensvärd
 • Erik Grafström
 • von der Goltz
 • Carl Henke
 • von Brandenstein
 • M. G. Törngren
 • Johannes Kjäldström
 • Yrjö A. Kemppainen
 • Heikki Nurmio
 • Unto Sarlin
 • Ernst Linder

Kai Donnerin osuus kirjoituksista on 172 sivua 3425:stä (plus runsaasti liitteitä) – eli 5%.

Mannerheim erosi 27.5.1918 – 100 vuotta sitten

Mannerheimilla ja poliitikoilla ”meni sukset ristiin”, joten Mannerheim esitti eronpyyntönsä ylipäällikön tehtävästä 20.5.1918 (neljä päivää paraatin jälkeen), uusi eronpyyntönsä 27.5.1918, sai eron 29.5.1918[i] ja matkusti ulkomaille 31.5.1918[ii] – eli Mannerheimilla ei ollut mitään tekemistä niiden nälkään ja tauteihin kuolemisten kanssa. Rikoksistaan kuolemantuomion saaneet taas olivat ansainneet tuomionsa.

Koko artikkelin, lähdeviitteineen, voi lukea täältä.

Marsalkka Mannerheim Vapaussodasta

”Jos vapaussotaa katsellaan niiden kahden sodan muodostamaa taustaa vasten, jotka Suomi joutui käymään viime maailmanpalon yhteydessä, ei kukaan voi olla näkemättä vuoden 1918 taistelua oikeassa valossaan: kolmen sotamme päämäärä on ollut sama! Niin paljon kun on tehtykin vapaussodan alentamiseksi pelkäksi sisällissodaksi, josta syy on haluttu vierittää maan laillisen hallituksen ja armeijan niskoille, se ei voi muuttaa sitä tosiasiaa, että me sekä v. 1918 että myöhemmin suojelimme valtakunnan koskemattomuutta ja olemassaoloamme itsenäisenä valtakuntana. Jollemme olisi nousseet v. 1918, Suomesta olisi parhaassa tapauksessa tullut laajan Neuvostoliiton autonominen alue, vailla kansalaisvapautta, vailla todellista valtiollista olemassaoloa ja vailla paikkaa vapaiden kansakuntien joukossa. Vaikka myöhemmin olemmekin joutuneet maksamaan vapaudestamme verrattomasti kalliimman hinnan, älköön vapaussodan uhreja ja ponnistuksia unohdettako. Harvoin lienee sotaa viety voittoon niin vähäisin aineellisin voimavaroin, harvoin niin vaativia sotatoimia suoritettu improvisoiduin joukoin.

Minulle henkilökohtaisesti ei suinkaan ollut helppoa palveltuani kolme vuosikymmentä suurvallan armeijassa ja totuttuani sen erikoislaatuun ja vakiintuneisiin muotoihin sopeutua vuoden 1918 olosuhteisiin, kun vielä olin vailla sitä tukea, jonka ylipäällikölle antaa toisaalta hänen hallituksensa, toisaalta sotilaallinen kuri, yhtenäinen koulutus ja katkeamattomat perinteet. Uskolliset työtoverit auttoivat minua selviytymään, ja suojeluskuntien sekä värvättyjen ja asevelvollisten joukkojen urhoolliset upseerit ja sotamiehet toivat meille voiton. Sen vuoksi mieleni on liikuttunut, kun olen antanut ajatusteni viipyä vapaussodassa. Suomen armeija, jota omassa maassa monet vihasivat ja parjasivat ja jota muuallakin väärin arvosteltiin, pelasti maan perikadosta ja laski perustuksen, lujemman kuin mikään julistus, Suomen tulevaisuudelle itsenäisenä valtiona.”[i]

——

[i] G. Mannerheim – Muistelmat, 1. osa; 1951; sivut 356-358

16.5.1918 – 100 vuotta sitten Suomen Vapaussota

Ylipäällikön, kenraali Mannerheimin päiväkäsky 16.5.1918

”Suomen Armeijalle

Teitä oli kourallinen huonosti aseistettuja miehiä, jotka pelkäämättä lukuisaa vihollista aloitte vapaustaistelun Pohjanmaalla ja Karjalassa. Lumivyöryn tavoin on Suomen armeija sitten kasvanut voittokulkunsa aikana etelää kohti.

Armeijan päämäärä on saavutettu. Maamme on vapaa. Lapin tuntureilta, Ahvenanmaan ulommaisilta luodoilta aina Siestarjokeen asti liehuu leijonalippu. Suomen kansa on pudistanut päältään satavuotiset kahleet ja seisoo valmiina ottamaan sen paikan, joka sille kuuluu.

Minä kiitän sydämellisesti Teitä kaikkia, jotka olette ottaneet osaa näiden kuukausien väsymättömään työhön. Kukin on kantanut taakkansa, ja kaikki olemme iloinneet saavutetusta menestyksestä. Minä kiitän Teitä kestävyydestänne ja minulle osoittamastanne luottamuksesta silloin, kun toivomme oli synkimmillään. Kiitän Teitä urhoollisuudestanne taistelukentällä, unettomista öistä, raskaista marsseista ja yli-inhimillisistä ponnistuksista. Kiitän lähimpiä tovereitani, armeijan kenraaleja ja upseereja, alipäällystöä, miehistöä, lääkärejä, sairaanhoitajattaria ja –hoitajia, sotapappeja ja niitä naisia, jotka ovat seuranneet armeijaa ja hoitaneet sen muonitusta, sekä kaikkia, jotka ovat avustaneet vapautustyötä. Minä kiitän niitä urhoollisia Ruotsin ja pohjoismaiden miehiä, jotka ovat kuulleet sydämen ja kunnian vaatimusta ja kiiruhtaneet avuksemme silloin, kun taistelumme oli vaikein, jotka niin runsaasti ovat vuodattaneet vertansa meidän oikean asiamme puolesta ja herättäneet meissä henkiin menneitten vuosisatojen muistot. Mutta ennen kaikkea kohdistuvat ajatukset sekä kiitollisuuden ja ihailun tunteet niihin, jotka kovien vaivojen ja täytettyjen velvollisuuksiensa jälkeen nyt makaavat maan povessa.

Nyt, yli sadan vuoden jälkeen kuulemme ensi kerran suomalaisten tykkien jyskeen Viaporin linnasta. Se on tervehdys kaatuneille urhoille, mutta myöskin viesti uuden päivän noususta.

Uusi aika uusine velvollisuuksineen!  Ja kuitenkin ratkaistaan nyt kuten ennenkin suuret kysymykset raudalla ja verellä. Suojellakseen vapauttamme täytyy armeijan seistä valmiina. Linnoitukset, tykit ja vieras apu eivät auta, ellei joka mies itse tiedä, että juuri hän seisoo maansa vartijana. Muistakoot Suomen miehet, että ilman yksimielisyyttä ei luoda vahvaa armeijaa, ja ainoastaan voimakas kansa voi turvallisena käydä kohti tulevaisuuttaan.

Sotilaat! Liehukoon sentähden korkealla ja tahratonna Teidän lippunne, meidän kaunis, valkoinen lippumme, joka meidät kaikki on yhdistänyt ja vienyt voittoon!

Kenraali Mannerheim.”[i]

——

[i] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota; 1927; sivut 440-442

Yle valehteli taas Vapaussodasta

Tänään 15.5.2018 Yle uutisoi ”valkoisten valloittaneen Inon linnoituksen” ja ”sisällissodan” päättyneen siihen.

Todellisuudessa Venäjän valtiovalta ja Venäjän armeija yrittivät ryöstää Suomelta Inon linnoituksen. Linnoituksessa oli nimenomaan Venäjän joukkoja suuri määrä ja Venäjä vei vielä toukokuun puolellakin  lisää joukkojaan linnoitukseen meritse laivastonsa laivoilla. Linnoituksesta ammuttiin linnoitusta piirittäviä Suomen armeijan joukkoja.

Toukokuun 13. päivänä 1918 kapteeni Kai Donner esitti Inon linnoituksessa uhkavaatimuksen Venäjän asevoimien edustajille (mm. komendantti Artamonov ja yleisesikunnan kenraalimajuri Fedotov), että jos linnoituksesta vielä ammutaan yksikin laukaus, niin suomalaiset avaavat tulen linnoitusta vastaan mm. raskaalla tykistöllä. Venäläiset yrittivät selittää, että rannikkotykistölinnoitus ”on Suomelle arvoton, mutta erinomaisen suuriarvoinen Venäjälle.

Ennen kuin suomalaiset upseerit (myös majuri Österman, joka oli saartojoukkojen päällikkö) ”erosivat venäläisistä toistettiin vielä aivan peittelemättä, että pienimmänkin aiheen sattuessa linnoitusta hetimiten ryhdyttäisiin pommittamaan.”

Tästä seurasi, että Venäjä rupesi evakuoimaan joukkojaan ja materiaalia Inosta meritse 14.5.1918. Komendantti lupasi (valehteli), että linnoitus jätetään vahingoittumattomana Suomen armeijalle. Venäläiset kuitenkin räjäyttivät linnoituksen poistuttuaan sieltä. Toukokuun 15. 1918 suomalaiset joukot tunkeutuivat varovaisesti venäläisten joukkojen hylkäämään linnoitukseen. Sotasaalis oli tavattoman runsas.

(Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota VIII; 1927; sivut 434-436)

Siten kyseessä ei ollut mikään ”sisällissota”, vaan sota Suomen ja Venäjän välillä.

2.5.1918 – 100 vuotta sitten Jääkärijoukkojen hyökkäyshenki

Viipurin valtauksen jälkikatsausta

”Nopea menestyminen oli jääkärijoukkojen hyökkäyshengen ja sisukkaan kestävyyden ansiota.

Yhtenä ainoana yönä, huhtik. 24 p. vasten, hyökkäsi v. Colerin rivistön etujoukko, majuri E. Heinrichsin komennossa oleva VII jääkäripataljoona, vihollisen varuillaanolevia ja lukuisain konekiväärien puolustamia asemia vastaan ensin Aittalahdessa, sitten Lyykylässä ja lopuksi Mannikkalassa. Aamulla sama pataljoona valloitti, osittain mies miestä vastaan taistellen, Talin aseman, siitä huolimatta että puolustaja oli asettunut vahvojen varustusten taa ja sai tukea panssarijunan tulelta. Majuri Heinrichs ja hänen pataljoonansa osoittivat esikuvallisesti, mitä miehuullisuus ja soturihenki saavat aikaan.

Jernströmin rivistön I jääkäripataljoona (Taucher) marssi huhtik. 23 p:nä osittain vaikeita polkuja pitkin Pihkalasta Pilppulan ja Suurpellon kautta kaikkiaan 30 km ja hyökkäsi puolenyön aikaan Säiniön asemaa vastaan, joka klo 2 aamulla vallattiin. Koko aamuyön ja sitä seuraavan päivän klo 4 saakka iltapäivällä torjui pataljoona panssarijunan uudistuneet hyökkäykset. Aikaisin aamulla huhtikuun 25 p:nä ryhdyttiin etenemään Säiniöstä Liimattaan (5 km), joka sivuutettiin klo 5 a.p., minkä jälkeen pataljoona liitettiin Viipuria vastaan hyökkääviin joukkoihin. Huhtik. 25-26, 27-28 ja 28-29 päivien välisinä öinä kuului pataljoona Viipuria vastaan toimiviin iskujoukkoihin.

XVI jääkäripataljoona (Jaatinen) läksi huhtik. 23 p. a.p. Heinjoelta Kämärän kylän ja Pienperon kautta ja saapui Säiniöön 30 km marssittuaan seuraavana päivänä klo 2 a.p., otti osaa taisteluihin panssarijunia vastaan ja lähetti vartioita ja tiedustelijoita Viipurin suunnalle. I jääkäripataljoonan kanssa se osallistui hyökkäykseen kaupunkia vastaan, kärsi raskaita tappioita, oli reservinä 27-28 p:inä hyökättäessä, mutta liitettiin seuraavana iltana jälleen ryhmän taisteluvoimiin.

III jääkäripataljoona (Schauman) valtasi Kämärän kylän taistelujen jälkeen, jotka kestivät klo 4 i.p. huhtik. 23 p. klo 8 a.p. seuraavana päivänä. Yksi komppania eteni suoraan Kämärän asemaa vastaan, mutta sen hyökkäys torjuttiin verisesti. Molemmat muut komppaniat olivat etuvartioina Oinalan suunnalla ja Pienperossa Viipuria vastaan. Huhtik. 25 p. pataljoona marssi Säiniöön. Huhtik. 26, 28 ja 29 p:ien vastaisina öinä pataljoona osallistui Viipurin luona käytyihin taisteluihin.

II jääkäripataljoona (Fagernäs) saapui huhtik. 23 p. klo 8 i.p. Kämärän aseman edustalle ja kävi heti hyökkäämään. Yöllistä taistelua kesti klo 4 asti aamulla, mutta vihollisen vastarintaa ei voitu murtaa, vaan kävivät punaiset vastahyökkäykseen saaden tukea Säiniön suunnalta tulevalta panssarijunalta. Pataljoona kärsi huomattavia tappioita, 20 % kuolleina ja haavoittuneina. Vasta puolenpäivän aikaan huhtik. 24 p:nä voitiin mainittu rautatieasema tykistöpommituksen jälkeen vallata. Vihollinen oli silloin vapaaehtoisesti tyhjentänyt asemansa. Jo samana iltana pataljoona marssi 15 km Säiniöön, jonne se saapui puolenyön aikaan. Vain muutaman tunnin levon jälkeen lähdettiin liikkeelle ja edettiin Liimattaan (5 km) ja ryhmityttiin taisteluun Viipuria vastaan, missä joukko oli reservissä. Lähinnä seuraavana yönä 25-26 sekä yöllä 27-28 ja 28-29 p:inä pataljoona oli Viipuria vastaan hyökkäävien joukkojen etulinjoilla.

Päällystön tarmokkuus ja etenemishenki, miehistön urhoollisuus ja kestävyys teki mahdolliseksi nämä saavutukset, jotka ansaitsevat ihailua erikoisesti huomioon ottaen asevelvollisten lyhyen harjoitusajan.

Soturikuntoa esiintyi muillakin taistelun alueilla. Savoniuksen rivistössä menetti XVIII jääkäripataljoonan (Nordenswan) 1. komppania (Hannelius) hyökättäessä Hotakan kylää vastaan huhtik. 23 p:nä 37 % miehistöstään 5 tuntia kestäneessä taistelussa, joka päättyi klo 11 i.p. Mutta siitä huolimatta komppania oli hyökkäysvalmiina klo 2 a.p. ja otti osaa vasta myöhemmin loppuunsuoritettuun uudistettuun hyökkäykseen sekä puolustus- ja hyökkäystaisteluihin huhtik. 25 p. (ks. siv. 202). – Ausfeldin ryhmän nopean etenemisen aiheutti niinikään jääkärijoukkojen hyökkäysvoima ja sisukkuus. Vaikka joukot kärsivät ravinnon puutetta – muutamiin joukkoihin nähden ilmeni, että ravinto kahden vuorokauden aikana rajoittui niukkaan ateriaan, jonka pääosana oli viholliselta otettu keitto – joukot säilyttivät kuitenkin taistelukuntoisuutensa. Ja tässä muistettakoon myös molempain Sihvon ryhmään kuuluneiden suojeluskuntapataljoonain sankarillista puolustustaistelua Naulasaaressa huhtik. 28-29 välisenä yönä Viipurista tulvivaa ylivoimaa vastaan.

Suomen kansa oli näissä vapaussotansa ratkaisevissa lopputaisteluissa taas esittänyt oivallisen sotilasaineksensa, joka voimakkaassa johdossa voi suorittaa suurtekoja. Tämän verrattoman ominaisuutensa turvissa saattaa vapaa Suomi lujassa luottamuksessa kulkea uusia, ankarampia myrskyjä kohti, kunhan se vain voimansa tallentaa ja pitää miekkansa terävänä.”[i]

——

[i] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota VIII; 1927; sivut 222-224

1.5.1918 – 100 vuotta sitten Suomen Vapaussota, päiväkäsky

Viipurin valloitusparaati pidettiin 1.5.1918. Sen yhteydessä joukoille luettiin ylipäällikön, kenraali Mannerheimin, seuraavansisältöinen päiväkäsky:

”Saapuessani Viipuriin, tähän vanhaan Karjalan pääkaupunkiin, ja nähdessäni Torkkelin vanhan linnan, joka on monet vuosisadat saanut kestää idästä tunkeutuvien laumojen hyökkäyksiä, kunnes se kaksisataa vuotta sitten joutui venäläisten käsiin, valtaa mieleni kiitollisuuden ja ilon tunne, sillä nyt liehuu tässä linnassa Suomen lippu ja nyt tulee taas Viipuri olemaan sinä tukikohtana, joka suojelee Suomea, mutta ei niinkuin ennen – maata, joka on osa toisesta valtakunnasta – vaan suurta, itsenäistä, vapaata Suomea. Teidän verenne hinnalla, urhoollinen armeija, on nyt Suomi tullut tasa-arvoiseksi muitten Euroopan kansojen kanssa. Pää pystyssä voi nyt käydä suomalainen isäntänä omassa maassaan. Toivon, että Suomen armeijan eri joukot, jotka vieretysten ovat vuodattaneet vertansa kalliin isänmaan puolesta, ovat näissä taisteluissa solmineet sen aseveljeyden ja saavuttaneet sen yksimielisyyden, jotka vain voivat tehdä Suomen armeijasta kansalle sitä turvaavan, mutta viholliselle peloittavan sotajoukon. Kiitän Itäarmeijaa erityisesti loistavista voitoista, jotka seurasivat toisiansa salamanvälähdyksinä. Nämä voitot eivät olisi olleet mahdollisia, ellei Karjalan uljas divisioona olisi seisonut kolme kuukautta levähtämättä vankkana muurina ylivoimaista vihollista vastassa ja nurisematta täyttänyt kaatuneitten sankarien paikat yhä uusilla miehillä. Olkoon myös se veri, jonka olemme maksaneet lunnaiksi saavuttaaksemme itsenäisyytemme, omiaan kohottamaan koko kansamme yli kaikkien pikkumaisuuksien, yli kaikkien sellaisten riitojen, jotka pirstovat ja heikontavat sitä, ja nouskoon isänmaallinen mieli kansassamme tämän kansallisen vapaussodan herättämänä niin korkealle, että jokainen kilpailee siitä, ken maallensa voisi enemmän antaa! Se kansallinen nousu, se uhrautuvaisuus, se suurenmoinen voimien ponnistus, se urhoollisuus, se kunto ja se usko tulevaisuuteen, joita Suomen kansa on tämän sodan aikana osoittanut, ovat takeena siitä, että tulevaisuutemme perustus on vankalla pohjalla. Eläköön Suomen urhoollinen, voittoisa armeija! Eläköön kovaa kokenut, vaan nyt vapaa, rakas isänmaamme!

G. Mannerheim.”[i]

——

[i] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota VIII; 1927; sivut 218-219

30.4.1918 – 100 vuotta sitten Suomen Vapaussota, Rajajoki turvaa

”Viipuri oli vallattu ja samalla oli valloitettu koko Karjalan kannas ja Venäjän vastainen raja suljettu. Rajajoki turvasi täten jälleen länsimaista sivistystä sulkuna idän raakalaisuutta vastaan.

Karjalan urhea kansa oli useampikuukautisissa taisteluissa everstiluutnantti Sihvon johdolla torjunut punaisten hyökkäykset ja varmistanut Vuoksen yli johtavat sillat odoteltaessa aikaa, jolloin vapauden puolesta taistelevat joukot olisivat kyllin lujat ja yhtenäiset käydäkseen lopulliseen voitokkaaseen hyökkäykseen.

Päämajassa olivat kenraali Mannerheim ja hänen lähimmät avustajansa määrätietoisesti työskennellen voittaneet voittamattomilta näyttäneet vaikeudet ja luoneet joukkoja, jotka Itäarmeijaksi yhdistettyinä tulivat valtaamaan punaisen vallan viimeisen lujan varustuksen Suomessa ja erottamaan sen voimanlähteestään, perivihollisesta Venäjästä.”[i]

[i] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota VIII; 1927; sivu 220

29.4.1918 – 100 vuotta sitten Suomen Vapaussota, pakenijat pysäytettiin

Suomen Armeijan Itäarmeija valloitti ja puhdisti Viipuria. Itäarmeija oli jaettu kolmeen ryhmään. Eversti Ausfeldin ryhmä sulki Itärajan Karjalan kannaksella. Kenraalimajuri Wilkmanin ryhmä hyökkäsi Viipuriin idästä ja kaakosta. Everstiluutnantti Sihvon ryhmän piti katkaista punaisten hallussa oleva alue Viipurin länsipuolelta, ettei lännestä pääse apuvoimia Viipuriin, eikä Viipurista pääse pakenemaan länteen.

Edellinen artikkelini Suomen Vapaussodasta teemalla 100 vuotta sitten löytyy täältä.

Tämä artikkeli kertoo everstiluutnantti Sihvon ryhmän toiminnasta

Punaisten läpimurtautumisyritys Viipurista länteen ehkäistiin Naulasaaressa katkeran taistelun jälkeen.

”Rautatien eteläpuolella olevalle alueelle, joka yön aikana oli tuleva draamallisten tapausten näyttämöksi, oli kuten mainittiin, lähetetty kaksi [Karjalan 2. rykmentin – jpu] pataljoonaa IV (Salminen) ja X (Heimolainen). Nämä etenivät suljetussa järjestyksessä pitkin Haminan-Viipurin suojaamatonta maantietä, mutta kun ne saapuivat Ykspäänjoen yli vievän sillan läheisyyteen, yllätti ne vihollisen konekiväärituli. Maantien ojat ja yltyvä pimeys pelastivat joukon ikävästä asemasta, johon se äkkiä huomasi joutuneensa. Tappiot rajoittuivat yhteen kaatuneeseen, yhteen konekivääriin, jonka pillastunut hevonen kiidätti punaisten puolelle sekä pataljoonan komentajan Heimolaisen ratsuun, joka ammuttiin hänen altaan hänen ratsastaessaan kuin paraatiin pataljoonansa etunenässä.

Sittenkun määräys hyökkäyksen peruuttamisesta oli saapunut kaikille joukoille ja nämä myöhään ja lopen väsyneinä olivat saapuneet useita kilometrejä taempana sijaitseviin majapaikkoihinsa, saapui yöllä armeijan päälliköltä Talista 29 p. klo 1,05 a.p. annettu määräys, että ryhmän oli samana yönä mikäli mahdollista vallattava läntinen linnoituslinja. Wilkmanin ryhmän piti näet tänä yönä tehdä lopullinen hyökkäys kaupunkiin itäpuolelta, ja armeijajohto toivoi nopeampaa tulosta tällaisen yhteistoiminnan kautta. Ryhmänjohto näki kuitenkin mahdottomaksi panna toivotun hyökkäyksen nopeasti ja valmistumatta toimeen. Tarpeellisten käskyjen perillesaattamiseen, joukkojen hälyytykseen ja kokoamiseen, perille-marssiin ja hyökkäysryhmitykseen oli aikaa liian niukalti, puhumattakaan joukkojen ruumiillisesta ja sielullisesta tilasta edellisen illan sekavien ja väsyttävien hyökkäysvalmistelujen jälkeen. Valmistaakseen ja tarkoituksenmukaisimmin toimeenpannakseen hyökkäyksen toivoi ryhmänjohto saavansa aikaa, mutta aivan pian se sai muuta ajateltavaa. Pian sen jälkeen kun kielteinen vastaus oli annettu armeijaesikuntaan, saapui ilmoitus että punaiset koettivat murtautua piiritysketjun läpi pitkin Haminan maantietä. Vasta aamulla kävi selville että vihollinen oli luopunut Viipurin puolustuksesta ja nyt etsi pelastustaan koettamalla murtautua Haminaan.

Rautatien eteläpuolella olevat joukot olivat tuskin ehtineet päästä lepoon yöllä huhtik. 29 p:ää vasten, kun hälyytyssanoma vihollisen joukkoperääntymisestä Viipurista klo 1-2 tienoissa saapui vähän matkaa Ykspäänjoen eteläpuolelle jätetyiltä etuvartioilta. Etuvartioita ja Nurmeen lähetettyä 2. komppaniaa lukuunottamatta oli IV pataljoona majoitettuna Rasalahteen. X pataljoonasta oli 2. komppania sekä kolme konekivääriä sijoitettuina Naulasaareen, 3. komppania Rasalahteen kun taas 1. komppania oli Suurmerijoella. Rintamajaon mukaan oli X pataljoonan osaksi tullut rannikkokaista maantien ja Viipurin lahden välillä, ja tästä luoteeseen oleva alue Suurmerijoelle asti kuului IV pataljoonalle, jonka tehtävänä sitä paitsi oli varmistaminen etelään Tervajoelle päin, jossa oli ilmoitettu erään vihollisosaston olevan. Suurmerijoella oleva X pataljoonan 1. komppania yhdessä Pieni-Merijoella olevan osan ratsuväkeä kanssa sulki kaistan IV pataljoonan ja rautatien varteen sijoitetun V pataljoonan välillä. Osa ratsuväkeä tiedusteli Säkkijärvelle päin.

Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota VIII; 1927

 

Punaisten joukkorynnäkön tieltä vetäytyivät etuvartiot nopeasti takaisin, X pataljoonan etuvartiot metsänkulmaan tienhaaran luona Naulasaaresta luoteiseen ja IV pataljoonan etuvartiot metsänreunaan vähän etelämpänä maantien länsipuolella. Ensinmainitun metsänkulmauksen laidassa olevat ampumahauta-asemat miehitettiin heikosti Naulasaaresta, mutta tuskin tämä oli tapahtunut, kun punaiset jo olivat niitten edustalla ja tekivät ensimmäisiä rynnistyksiään tätä tiensulkua vastaan. Pian senjälkeen he alkoivat rynnätä myös heikosti miehitettyä metsänreunaa kohti tien länsipuolella.

Tilanne oli monessa suhteessa samantapainen kuin aikoinaan Raudussa, kun sen saarrettu miehistö koetti puhkaista itselleen tien valkoisten saartoketjun läpi. Nyt kysymyksessä oleva yritys tapahtui suuremmassa mittakaavassa ja suoritettiin yön pimeydessä, mutta muutoin tapahtui läpimurtautumisyritys samanlaisia muotoja noudattaen kuin Raudussa. Yhteenkietoutuneena järjestäytymättömäksi kolonnaksi – jonka seassa oli valjastettua tykistöä ja kuormastoa, naispuolisia punakaartilaisia, jopa pienempi määrä naisia ja lapsiakin – vyöryi pakenevain virta eteenpäin omalla voimallaan, vainoamispelon ajamana ja vapauden toivon kiihdyttämänä. Ensimmäisen vastuksen kohdatessaan tämä virta etsi itselleen uusia uomia ja levittäytyi siten. Se tapasi tien auttamattomasti suljettuna venäläisten kaivamien juoksuhautojen luona metsänreunassa, missä osia X pataljoonasta piti puoliaan, konekivääriensä voimakkaasti tukemina. Sensijaan onnistui päälletunkevien punaisten laumojen työntää takaisin IV pataljoonan harvalukuinen etuvartio maantien länsipuolella. Tänne kiiruhti pataljoonan 3. komppania koetellun päällikkönsä Uskin johdolla ja kolmen konekiväärin kera. Komppania tapasi punaiset puolimatkassa metsässä ja pysäytti siellä niiden etenemisen toistaiseksi.

Taistelulinjan takana oli tämän kaiken tapahtuessa kuormamiehistö joutunut pakokauhun tapaiseen mielentilaan, ja kun vihollisen murtautumisen vaara todella oli olemassa, antoi IV pataljoonan komentaja jääkäriluutnantti Salminen suostumuksensa siihen, että koko kuormasto sekä vangit saataisiin viedä turvaan luoteiseen suuntaan pitkin löytömäelle vievää tietä. Tällöin sattui se kohtalokas erehdys että myöskin ammuskärryt ajettiin pois, vieläpä pakenevan kuormaston etunenässä. Pian senjälkeen alkoi ammuksia puuttua tulilinjalla, ja pyyntöjä pikaisesta täydennyksestä tuli sekä Naulasaarelta, jossa puolustusta sillä välin oli vahvistettu, että Uskin komppaniasta. Ensinmainitussa puolustusasemassa oli konekiväärin jo täytynyt lopettaa tulensa panosten puuttuessa, ja myöskin Uskin kaistalla näytti asema samasta syystä kestämättömältä.

Kun ammuskärryjen takaisin hankkiminen vei aikaa, lähetti pataljoonankomentaja Salminen Uskin komppanialle sanan, että tämä hätätilassa saisi luopua rintamapuolustuksesta ja vetäytyä tien syrjään länsipuolelle. Ilmoitus saapui Uskille perääntymiskäskyn muodossa, mutta hän päätti siitä huolimatta kestää edelleen ja kehoitti miehiään taistelemaan viimeiseen saakka. Mitään vahvistusta ei voitu ottaa lukuun, sillä pataljoonan 2. komppania oli kuten mainittiin Nurmen asemalla ja yksi 1. komppanian joukkueista varmisti eteläänpäin, muiden ollessa hajoitettuna etuvartiopalvelukseen, vankien vartiointiin y.m. Oli oltu huomaavinaan, että punaisten valomerkkeihin vastattiin Tervajoelta joukkojemme eteläpuolelta, ja niin ollen oli otettava myöskin tältä puolelta tulevan häirinnän mahdollisuus huomioon. Siitä huolimatta päätti Salminen kutsua takaisin sen 1. komppanian joukkueen, joka oli lähetetty etelään päin, ja asettaa sen kahdella konekiväärillä vahvistettuna metsän laitaan Arvin luona, siellä viime kädessä pysäyttämään punaisten läpi tunkeutumisen, siinä tapauksessa että näiden onnistuisi murtaa etummainen puolustuslinja.

Metsässä taisteleville IV ja X pataljoonien osille tilanne muodostui sitä sietämättömämmäksi mitä pidemmälle aika kului, lähinnä ammusten puutteen ja pimeyden aiheuttaman sekavuuden ja epävarmuuden vuoksi. Hurjistunut punainen hyökkäyskolonna tunki päälle epätoivon raivolla. Useissa paikoin kehkeytyi raivokkaita tappeluita, joissa pistimet ja puukot otettiin käytäntöön, – jälestäpäin ilmeni että kymmenkunta haavoittuneistamme oli puukotettuja. Sieltä ja täältä onnistui pienempien punaisten joukkioiden tunkeutua puolustusasemien ohi tahi lävitse, ja niiden ilmaantuminen taistelulinjan takapuolella antoi aiheen hälyyttäviin ilmoituksiin punaisten saartoliikkeistä. Eräs punainen joukkio, jonka oli onnistunut pujahtaa läpi, kohtasi kolme kuormaa käsittävän Naulasaaren asemille matkalla olevan ammuslähetyksen, yllätti sen ja ampui hevoset, seurauksella ettei tämä äärimmäisen välttämätön täydennyslähetys koskaan tullut perille. Levottomuutta ja sekasortoa herättäviä huhuja oli sekin, joka tiesi kertoa että punaiset olivat veneillä tulleet Naulasaaren asemien selkäpuolelle.

Kaikki nämä seikat sekä vaikeus saada yleiskatsausta omien joukkojen asemasta loivat tilanteen, jota taistelunjohto ei kyennyt hallitsemaan. Sitä paitsi on huomattava, että noilla molemmilla yölliseen taisteluun joutuneilla pataljoonilla ei ollut mitään yhtenäistä johtoa. Rykmentinkomentaja ratsumestari Kuula oli Hovinmaalla eikä voinut puuttua asiain menoon muulla tavoin kuin lähettämällä apuväkeä, joka kuitenkaan ei tullut ajoissa perille, lukuunottamatta jo aikaisemmin taistelusta tunnettua Saloniusta, joka taistelun aikana konekivääreineen saapui Pieni-Merijoelle. Edellisen illan suunniteltua hyökkäystä varten oli rykmentin komentaja tosin antanut ratsumestari Hussolle tehtäväksi johtaa molempia pataljoonia, mutta tämä oli Suur-Merijoella omaamatta valtuuksia enempää kuin mahdollisuuksiakaan sieltäkäsin johtaa puolustusta. Esiintyneet tiedot, joissa hänen kerrotaan johtaneen karjalaisia joukkoja Naulasaaren taistelussa, ovat vääriä.

Siitä huolimatta että valkoiset saivat säästää ampumavarojaan ja saattoivat pimeässä suunnata tulensa vain summittaisesti, sai tämä aikaan hävitystä ja tuhoa hyökkäävissä punaisissa laumoissa. Erikoisesti koskee tämä Naulasaaren asemilta suunnattua tulta, joka pyyhki maantietä pituussuuntaan, mutta Pieni-Merijoellakin olevat joukot ottivat sivustatulellaan tehokkaasti osaa. Vihollisen päälaumaa sivustava asema, johon valkoiset viimemainitun joukon mukaantultua joutuivat, vielä osaltaan pahensi pakolaiskolonnan epätoivoista asemaa. Mutta ratkaisevasti vaikutti taistelun kulkuun ennenkaikkea järkähtämätön vääjäämättömyys, millä puolustusta hoidettiin kaikkialla, rohkeus ja taistelukunto, jota yksityiset puolustajat suuressa määrin osoittivat.

Mainitaksemme vain yhden nimen monista, jotka tässä yhteydessä pitäisi tuoda esiin, muistettakoon tässä X pataljoonan 3. komppanian päällikköä insinööri Kunnasta, joka taistelun alussa sai haavan kaulaansa, mutta johti edelleen komppaniaansa kunnes myöhemmin vaikeasti haavoittuneena vaipui maahan. – Uskin komppanian, joka osoitti suurenmoista sitkeyttä, täytyi lopulta lähinnä ammusten puutteessa vetää rintamansa jonkunverran tien länsipuolelle. Täten oli tie punaisten edessä vapaana ja nämä tulvivat ennen pitkää ulos metsästä aukealle Rasalahden luona. Nyt oli tullut aikaisemmin mainitun Arvin luona metsänrintaan sijoitetun joukkueen vuoro. Uusi este, jonka sen sivustatuli muodosti, oli punaisille liikaa. Samalla aikaa päiväkin sarasti, ja kaikki yritykset huomatuksi tulematta hiipiä asemien ohi tulivat mahdottomiksi. Ei ollut muu neuvona kuin laskea aseet. Pakolaiskolonnan etumaiset osat antautuivat taistelualueella metsässä ja valkoisia liinoja huiskuttaen vetäytyi punaisten pääjoukko päivän koittaessa takaisin Tienhaaran linnoituslinjalle, mistä käsin se sitten alkoi neuvotella antautumisesta. Sittenkuin he olivat saaneet vakuutuksen siitä ettei ketään tulla ilman laillista tutkintoa ja tuomiota ampumaan, he antautuivat, ja pitkällinen aseistariisuminen alkoi.

Samalla aikaa kun taistelu sammui, saapuivat vihdoin ammuskärryt. Itse asiassa oli ratkaisun tapahtuessa patruunavarasto kokonaan käytetty. X pataljoonan miehet olivat jo olleet pakotettuja ottamaan panoksia kaatuneilta ja haavoittuneilta punaisilta, joita virui asemien edustalla.

Taistelukentän näkö taistelun päätyttyä muistutti sekin kuoleman laaksoa Raudussa. Ruumiita makasi täälläkin satamäärin, enimmän maantien vierellä Naulasaaren asemain edessä. Luotettavia numerotietoja punaisten tappioista ei kuitenkaan ole saatavissa. Kaatuneiden luku on arvioitu 500-600:ksi, vankien luku 5000-6000:ksi, mutta kumpaakaan lukua ei voida tarkistaa. Pääasia on, että pienempiä jälkijoukkoja lukuunottamatta koko se sotavoima, joka oli ottanut osaa Viipurin puolustukseen ja viimeisenä yönä koetti pelastua paolla, tuli aikomuksissaan estetyksi ja otettiin vangiksi. Vain muutamien harvojen pakolaisten onnistui päästä valkoisten linjojen läpi, ja osa näistä joutui heti jälkeenpäin luutnantti Inkisen ja hänen tykkimiestensä käsiin, jotka olivat kahden tykin kera käyneet asemiin niemessä Naulasaaren eteläpuolella vartioidakseen meritietä Viipurista.

Valkoisten tappioista Naulasaaren taistelussa puuttuu niinikään tarkkoja tietoja, mutta verrattuina vihollisen tappioihin olivat ne joka tapauksessa vähäisiä, kiitos hyvin kätkettyjen ja suojattujen puolustusasemien. Muuan tieto 60 kaatuneesta merkitsee maksimimäärää, johon todennäköisesti sisältyvät kaikki vanhalta rintamalta etenemisen aikana koetut tappiot kaatuneissa.

Rautatien pohjoispuolella kyllä osittain kuultiin taistelumelskettä etelästä, mutta muuten ei tiedetty mitään siellä käydystä epätoivoisesta taistelusta. Aikaiset aamutunnit toivat mukanaan sanoman, että jääkärijoukot olivat Viipurin itäpuolelta hyökänneet kaupunkiin ja että karjalaiset pataljoonat Naulasaaren luona olivat ottaneet koko punaisen miehistön vangiksi. Karjalaisten joukkojen päävoimat olivat kunnialla kestäneet viimeisen kovan kokeen ja kruunanneet sitkeän taistelunsa kotiseudun puolesta loistokkaalla lopputaistelulla, joka niille avasi tien Karjalan vanhaan pääkaupunkiin.”[i]

——

[i] Kai Donner, et al – Suomen Vapaussota VIII; 1927; sivut 364-371