Euroopan Norsunraatoneuvosto ja sen ”ihmioikeustuomioistuin” EIT vaativat Ranskaa noudattamaan ”lakejaan” YK:n lakien sijasta!

Euroopan Neuvosto (EN, engl. European Council EC) on kylmän sodan infosotaorganisaatio, jonka tuntematon riviedustaja marginaalisesta jäsenmaasta Tarja Halonen elvytti koomasta 80-luvun taitteessa ke- räämään jäseniä puolueettomista ja entisen Varsovan liiton maista, joita sitten ”valvottiin” ja ”ohjattiin” Halonen Order -ohjesäännön mukaisesti.

Erityisesti EN tunnetaan ”94 miljoonaa kommunismin poliittisen väki- vallan uhrin” SEPITTÄMISESTÄ (Suomen Pilastokeskuksen piereske- lemien ja hävittämien, mutta mm. minun talteen ottamieni ”oppimateriaalien” mukaan)  vuonna 2005.

Muodollisesti EN:n organisoima ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin” EIT on yrittänyt tunkea itseään jäsenmaiden ”ylimmäksi (usein neljän- neksi) oikeusasteeksi” asioissa, jotka se itse tulkitsee ”ihmisoikeusasi- oiksi”, ja jotka sitten SEN OIKEUSFILOSOFIAN MUKAAN ”menisivät kaiken muun yli maailmassa”.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Strasbourgissa toimiva ylikansallinen tuomioistuin,joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuk- sen noudattamista. Ihmisoikeussopimukseen ovat liittyneet useimmat Euroopan valtiot (ks. Euroopan neuvosto), ja se takaa sopimusvaltioi- den kansalaisille ja niiden alueella oleskeleville ihmisille ihmisoikeuk- sina muun muassa oikeuden elämään, yksityisyyteen ja omaisuuden suojaan.”

”Euroopan ihmisoikeussopimus” EI ole samaa kuin YK:n Yleismaailmal- linen Ihmisoikeuksien julistus, joka ON YK:ssa asianmukaisessa järjes- tyksessä säädettyä ja sen jälkeen jäsenmaiden valtaenemmistön yleis- sitovaksi ratifioimaa KANSAINVÄLISTÄ LAKIA eikä mikään pelkkä valtioiden sopimus.  Se ei kuitenkaan kuulu YK:n Peruskirjaan kuten esimerkiksi valtioiden ja kansojen (esimerkiksi saamelaistenkin) oikeudet, ja sen ylin konkreettinen tulkinta kuuluu kansallisvaltioille riippuen näiden muustakin (YK:n hyväksymästä) lainsäädännöstä.

Nämä normistot poikkeavat sekä pykäliltään että koko oikeusfiloso- fialtaan: Euroopan ihmisoikeussopimus ei varsinaisesti ole perus- oikeussopimus vaan oikeistoliberaalin perusvapausteorian mukainen ”perusvapaussopimus”.

Edistyksellinen Ranska on kirjannut YK:n Peruskirjan myös KANSALLI- SEEN PERUSTULAKIINSA SELLAISENAAN ja on näin ollen sidottu ”fundamentaaliseen tulkintaan” (aina muualla kuten USA:ssa kuole- maan vastoin siis YK:n Peruskirjaa tuomittujen suojelua myöten), ja sitä peruskirjanmukaisuutta valvoo Perustuslakituomioistuin.

TÄMÄ ON NYT JOUTUNUT NAPIT VASTAKKAIN EIT:N JA EN:N ”TULKINTOJEN” KANSSA OMISTA SÄÄNNÖKSISTÄÄN!

EN JA EIT VAATIVAT, ETTÄ KAIKKIA JONKIN UUSLIBERAALIEN PY- HITTÄMÄN OIKEDENKÄYNTIKAAREN HIENOUKSIA NOUDATETTAI- SIIN ULKOMAISIIN TERRORISTEIHINKIN, mikä mm. YK:nkin mukaan on sekä tarpeetonta että MAHDOTONTAKIN käytännössä. Itse Turvalli- suusneuvostokaan ei kaikkia EIT:n_hienouksia noudata julistaessaan kansainväliseksi terroristiksi jonkun tutkinnallisesti sellaiseksi todiste- tun. YK ei määrää, minkä elimen pitää todeta syyllisyys: tutkijoiden (mm. Venäjä), tuomareiden (mm. Suomi) vai valamiehistön (mm. USA). Se on kansalliseen lakiin kuuluva asia kuten mm. sekin, mitä saa yksityi- sesti omistaa a) kansalaiset ja b) ulkomaalaiset.Kaikki YK:n hyväksymät sen lakeja kuten Ihmisoikeuksien julistusta rikkomattomat kansalliset lait ovat yhdenvertaisia.

EMMANUEL MACRON! OLETTEKO TE MIES VAI HIIRI !!!???

ANNATTEKO NOIDEN ITSE ITSENSÄ YLENTÄNEIDEN PÖLHÖJEN JA SIVURAITEISTETTUJEN EUROVASKISTINRAAKKIEN KOMENNELLA EDISTYKSELLISTÄ RANSKAN VALTIOTA – VAI PANETTEKO NE OJENNUKSEEN SAATANA SIELTÄ TURVALLISUUSNEUVOSTOSTA KÄSIN!!!

HAJOTTAKAA SE SKITSOLA JA SEN ”PÖLHÖTUOMIOISTUIN”, JONKA TOIMINNASTA MM. VENÄJÄ ON AJAT SITTEN JÄTTÄYTYNYT POIS !

EN:N JA EIT:N ”SOPIMUKSET” EIVÄT OLE MITÄÄN LAKIA, KAIKKEIN VIIMEKSI ”MAAILMANLAKIA” !!!!

http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/france-le-projet-de-loi-sur-la-lutte-contre-le-terrorisme-doit-etre-mis-en-conformite-avec-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homm

Letter

France: the anti-terrorism bill must be in line with the case-law of the European Court of Human Rights

 

Strasbourg 17/07/2017
France: the anti-terrorism bill must be in line with the case-law of the European Court of Human Rights

The Commissioner publishes a letter today in which he calls on the French senators to improve the bill strengthening internal security and anti-terrorism measures so as to bring it fully into line with Council of Europe standards, particularly the case-law of the European Court of Human Rights.

The Commissioner stresses the need to ensure that the bill does not result in the indefinite extension of the state of emergency. He also draws the senators’ attention to certain provisions which he considers to be problematic, particularly those giving prefects powers to set up protective perimeters within which searches and frisking can be orga- nised, which have previously always been subject to a judicial order. He is concerned about the lack of detailed criteria and adequate legal safeguards governing these powers and the possibility of closing down places of worship in which statements are made which constitute incitement to commit acts of terrorism or violence.

The Commissioner is also worried about the possibility of placing persons suspected of posing a particularly serious threat to public safety and order under house arrest or electronic surveillance without any detailed criteria in this respect having been prescribed by the law.

“Terrorism poses a serious threat to human rights and democracy and states have a duty to take measures to prevent and punish terrorist activities effectively. However, any restriction on individual freedoms must be strictly necessary to protect the public and proportionate to the legitimate aim pursued” points out the Commissioner in his letter.

> Read the letter addressed to the French Senate

Read further information on the Commissioner’s work to promote the protection of human rights in the fight against terrorism 

Mitkään EN:n jäsenmaat eivät tietääkseni ole suoraan tunnus- taneet ”sopimuksista” huolimatta EIT:tä ”ylimmäksi oikeusas- teekseen”. Sen päätöksiä on kuitenkin haettu ja niitä on nou- datettu viime kädessä vapaaehtoisesti esimerkiksi liike-elä- mässä kuten porvarillisessa meediassa ja kansalaisjärjestöissä.

Eräät maat, mm. Ruotsi ja Itävalta ovat ilmoittaneet, mitä EN:n /EIT:n linjauksia ne eivät noudata, varsinaisesti kuitenkaan sa- noutumatta niistä organisaationa irti. Joissakin toisissa maissa kuten Belgiassa ja Hollannissa on säädetty ja pantu toimeen EN:n/EIT:n säädöksiä rikkovia lakeja ja arvosteltu ankarasti so- pimuksia. Ranska jo tulikin mainittua: sen hienolla perustuslailla on pyyhitty EIT:llä pöytää. Ainakin Englannissa on vakavasti keskusteltu virallisesta erosta EIT:stä (ja EN:stä tai tämän lak- kauttamista). Venäjä on irrottautunut ajat sitten EIT:n toimin- nasta ja päätöksistä, ja vähintäänkin puolivirallisella taholla on epäilty EIT:n tuomareita kuten nykisin KKO:ssa oleva Päivä Hirvelää fasismista.

Poikkeuksellinen maa on Suomi: Täälläkään KKO ei ole väistä- nyt omine päätöksineen EIT:n tieltä (kuten ei minkään muun- kaan maan korkein- tai perustuslakioikeus, mutta se on itse tehnyt Suomen lain kirjaimen vastaisia ratkaisuja ”perusteleuna” EIT:N kanta, josta tarkemmin linkissä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-eit-on-lakkautusputkessa

***

Englanti aikoo tehdä kuten sille on parasta, ja palauttaa  laillisen tilan:

 

Se aikoo sanoutua niistä ja niitä ”tulkitsevasta” EU:n ”norsunraatotuomioistuimesta” EIT:stä kokonaan irti!
 .
JA SE ON IHAN OIKEIN!
 .
Nuo ”sopimukset” ja niiden taustaorganisaatio ”Euroopan norsunraato-Neuvosto” (sepitti mm. muka ”96 miljoonaa tapatettua kommunismin uhria”…) ovat LAITTOMIA KYLMÄN SODAN INFOSOTAORGANISAATI- OTA, ja niiden lähinnä ”meedian” ”ihmisoikeudet” OVAT RISTIRIIDASSA YK:N YLEISMAAILMALLISEN IHMISOIKEUKSIEN JULISTUKSEN KANSSA.
 .

Aikooko Britannia loukata ihmisoikeussopimuksia?

Minulla ei yleensä ole tapana kirjoittaa ulkopolitiikkaa eikä ottaa kantaa muiden maiden kuin Suomen asioihin koska katson tietämykseni niistä olevan niin heikko. Koska kuitenkin pidän itseäni jonkinlaisena ihmisoi- keusaktivistina niin päätin nyt kuitenkin kirjoittaa tämän, ehkä jopa täy- sin metsään menevän, kirjoituksen Britannian tuoreista suunnitelmista joiden mukaan Britannia aikoo rajoittaa huonommin koulutettujen EU-kansalaisten pääsyä maahan.

Britanniassahan ei ole varsinaista perustuslakia kuten Suomessa. Suomi ei mielestäni voisikaan perustuslakiaan rikkomatta saattaa voimaan tuollaista rajoitusta jollaista Britannia on nyt pykäämässä.

Ovatko tuollaiset Britannian suunnittelemat rajoitukset sitten kaikkien niiden ihmisoikeus-sopimusten mukaisia joita Britanniakin on sitoutunut noudattamaan?

Ihmisoikeussopimuksia pitää ylipäätään nähdäkseni tulkita pääsääntöi- sesti yksittäisen ihmisen eduksi ja valtion vahingoksi kuin toisinpäin.Sitä millaisen koulutuksen ihminen on hankkinut, kyennyt hankkimaan, on nähdäkseni merkittävästi sidoksissa kyseisen ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, tai sitä voidaan jopa jossain määrin pitää henkilökohtai- sena ominaisuutena. Voidaanko tämä huomioiden ihmisen oikeutta päästä johonkin ihmisoikeussopimuksia kunnioittavaan maahan lähteä rajoittamaan pelkästään hänen hankkimansa koulutuksen perusteella?

Niin – eihän Britannia nyt kuitenkaan rajoita oikeutta päästä maahan vaan on rajoittamassa oikeutta oleskella maassa henkilöön liittyvän syyn perusteella. Julkisuudessa olleen tiedon mukaan merkitystä oleskeluluvan pituuteen olisi vain henkilön koulutuksella. Merkitystä ei siis olisi esimerkiksi sillä kuinka pitkäaikainen työsopimus henkilöllä Britanniassa on.

Ehkä ajatukseni johtopäätelmineen on täysin virheellinen.

2 vastausta artikkeliin “Euroopan Norsunraatoneuvosto ja sen ”ihmioikeustuomioistuin” EIT vaativat Ranskaa noudattamaan ”lakejaan” YK:n lakien sijasta!”

 1. Terroria lietostaan, että ”Euroopan Norsunraatoneuvosto” EN voisi ”laajentaa toimialaansa”, ja monopolisoida itselleen kaikkien Eurooppaan-muuttjien terroristitaustautkimukset, joista pitäisi käydä aina erikseen oikeusprosessi Euroopan Ihmisoikeustuomioituimen EIT:N ”proseduurien” viimeisimpien pilkkujen mukaisesti!

  https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/euroopan-norsunraatoneuvosto-ja-sen-ihmioikeustuomioistuin-eit-vaativat-ranskaa-noudattamaan-lakejaan-ykn-lakien-sijasta/

 2. https://www.ksml.fi/kotimaa/H%C3%A4kk%C3%A4nen-Oikeusvaltioperiaatteen-rikkomista-ei-pid%C3%A4-sallia-EUssa/1085665

  ” Kotimaa 20.12.2017 17:18

  Häkkänen: Oikeusvaltioperiaatteen rikkomista ei pidä sallia EU:ssa

  Komissio kertoi aiemmin tänään, että se aktivoi artikla 7:n Puolaa vastaan oikeusvaltio-ongelmien takia. … ”

  EU:N-HÄKKÄSEN_OIKEUSVALTIOPERIAATE” tarkoittaa, että DEMOKRAATTISESTI VALITUT POLIITTISET JOHTOELIMET EIVÄT SAISI VALITA EIVÄTKÄ EROTTAA OIKEUSVIRANOMAISIA”!!!!

  https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/puolan-tuomarimellakat-keiden-pitaisi-nimittaa-oikeusviranomaiset/

  SELLAISELLA PÖHKÖPERIAATTEELLA EI OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ OIKEUSTIETEEN EIKÄ KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KANSSA!

  SE ON PELKKÄ EN:N (”Norsunraatoneuvoston”), SEN EIT:N ja (varauksin) EU:N AIVOPIERU JA KUSETUS!!!

  EI OLE VOIMASSA MISSÄÄN AINAKAAN TASAVALLOISSA: EI ESIMERKIKSI USA:SSA!

  https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/donald-trumpilla-vanharuotsalainen-hillary-clintonilla-valeradikaali-oikeuskasitys

  Termi ”oikeusvaltio” (rättstat) peräisin 1800-luvun protestanttisesta saksalaissta ja ruotsalaisesta oikeustiteestä (Gustav von Mohl ym.), mutta sen voi katsoa vallinneen jo Olof Persson eli Olaus Petrin Kustaa Waasan nimissä säätämässä Ryuotsin (ja SSuomen) laissa. ”Oikeusvaltiopeiaate” sanoi silloin, että ISTUVA TUOMARI ON KÄSITTELEMSÄÄSSÄÄN ASIASSA MUIDEN VALTIOELINTEN, JOPA KRUUNUN YLÄPUOLELLA. (Kruunu saattoi sitten kyllä vähintääkin armahtaa, mutta ei estää laillisesti tutkintaa.)

  https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttsstat

  https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Mohl

  Nykyään se sanoo, että VALTION PITÄÄ NOUFDATTAA YK:N DEMOKRAATTISETI SÄÄTÄMIÄ YLEISMAAILMALLISIA LAKEJA- MITÄ EU, EN JA EIT EIVÄT TEE!!!

  https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/euroopan-norsunraatoneuvosto-ja-sen-ihmioikeustuomioistuin-eit-vaativat-ranskaa-noudattamaan-lakejaan-ykn-lakien-sijasta/

Kommentoi