Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan mukaan henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan

Nykyisellä hallituksella miljardien menot tyhjänpäiväiseen ei näytä merkitsevän mitään.

Sukupuolen näkyminen henkilötunnuksessa ei luulisi haittaavan ketään – näkyyhän sukupuoli, yleensä, henkilön päältäkin. Onhan toki niitäkin pieni ryhmä ihmisiä, jotka eivät varmuudella tiedä mitä sukupuolta he ovat. Heidänkö ehdoille koko maailma nykyään pyörii? Sukupuoli voitaisiin kätkeä henkilötunnuksessa tulevilla sukupolvilla luopumalla pariton-parillinen jaottelusta henkilötunnuksen loppuosassa.

Pelkästään henkilötunnusta mulkkaamalla identiteettivarkaudet tuskin vähenevät.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Työryhmän raportista:

Työryhmän tarkasteltavana on ollut muun muassa henkilön yksilöivän tunnuksen myöntämisen toimivalta; se, tulisiko tunnus myöntää kaikille Suomeen tuleville henkilöille ja minkälaisin edellytyksin tämä tapahtuisi; miten henkilö tunnistetaan tunnuksen antamisen yhteydessä; tunnukseen liitettävät biometriset tunnisteet; tunnuksen muoto, josta nykyisellään ilmenee henkilön ikä ja sukupuoli;..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mielestäni kaikille Suomeen tuleville ihmisille ei pitäisi antaa henkilötunnusta. Tilapäisen oleskeluluvan saaneille voitaisiin antaa biotunnisteella varustettu henkilökortti.

Työryhmän raportista: ” ..miten [maahan tullut] henkilö tunnistetaan tunnuksen antamisen yhteydessä..”

Henkilötunnuksen muunteleminen tuskin helpottaa maahan tulleen henkilön tunnistamista mitenkään.

 

*************************************************************************************************

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f2e52284-095f-4d31-895a-f2d0b7e9b342

Aloitteen mukaan Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan kirjatusta tavoitteesta, jonka mukaan ”henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan osana henkilötunnuksen uudistamista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta” tulee luopua ja nykyinen järjestelmä säilyttää. [ yli 50 tuhatta allekirjoitusta ]

****************************************************************************************************

Luonnollisen, väestötietojärjestelmään rekisteröidyn henkilön henkilötunnus. Henkilötunnuksen muodostumiseen vaikuttavat henkilön syntymäaika, sukupuoli sekä se järjestys, jossa sama päivänä syntyneiksi merkityt henkilöt rekisteröidään väestötietojärjestelmään.
Muoto PPKKVVXNNNT, jossa PPKKVV=syntymäaika, X=syntymävuosisadan ilmaiseva välimerkki (’+’=1800-luku, ’-’=1900-luku tai ’A’=2000-luku), NNN=juokseva numero väliltä 002-899 (naisilla parillinen ja miehillä pariton), T=laskennallisesti määriteltävä tarkistusmerkki, joka on numero 0-9 tai iso kirjain A-Y (ei G, I, O,Q).
Luottamuksellinen muuttuja [Lähde: Tilastokeskus ]

******************************************************************************************************

Henkilötunnusta kehitelleen työryhmän raportista:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite3%20Henkilotunnuksen_uudistaminen_johtoryhma_valiraportti.pdf?sequence=6&isAllowed=y

2.1 Ongelmat

Työryhmä on pyrkinyt selvittämään ja löytämään ratkaisuja niihin ongelmiin, joita nykyisen henkilötunnuksen käyttämiseen liittyvät toimintatavat aiheuttavat. Asettamispäätöksessä katsottiin ensinnäkin, että nykyisen henkilötunnuksen rakenne, muodostaminen sekä käyttötavat ja -tarkoitus eivät vastaa henkilötunnukselle asetettuja vaatimuksia ja tavoitteita. Henkilötunnuksen myöntäminen edellyttää henkilön tunnistamista, minkä vuoksi kaikille Suomeen muuttaville ulkomaalaisille ei ole voitu myöntää henkilötunnusta. Tämä aiheuttaa ongelmia henkilöiden yksilöimisessä erityisesti eri järjestelmien välillä, kun henkilöillä voi olla useita erillisiä rekisterihenkilöllisyyksiä. Tämä vaikeuttaa myös asiointia viranomaisissa ja yksityisen sektorin palveluiden käytössä. Nykyinen rekisteröintikäytäntö ja -sääntely on lisäksi johtanut tilanteeseen, jossa rinnakkaiset henkilötunnukset samalle henkilölle tai henkilötunnuksen myöntäminen henkilöä tunnistamatta ovat mahdollisia. Rinnakkaisia tunnuksia käsitellään tarkemmin jäljempänä osiossa 4.3. Henkilötunnusta käytetään myös useissa yhteyksissä henkilön tunnistamisen välineenä, mikä aiheuttaa tietoturvariskejä ja altistaa henkilötunnuksen väärinkäytölle. Nykyisestä henkilötunnuksesta ilmenevät henkilön syntymäaika sekä sukupuoli, minkä vuoksi tunnisteen muodon ja sisällön uudistamista on syytä arvioida. Henkilötunnuksen nykyisestä muodostamismallista ja muodosta myös johtuu, että henkilötunnuksia on päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä ainoastaan rajallinen määrä. Henkilötunnukseen ja sen käsittelyyn liittyvät kysymykset on arvioitava uudelleen väestön rajat ylittävän liikkumisen ja nopean digitalisaatiokehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on malli, jossa henkilö yksilöidään yhdellä tunnisteella, jota voidaan sujuvasti käyttää järjestelmien välillä. Keskeinen kysymys on se, miten saadaan luotua Suomessa yhteiskunnan tuottamissa palveluissa asioiville ja niihin osallistuville henkilöille yksiselitteinen ja yhteinen kansallinen rekisteri-identiteetti ja sitä tukevat keskitetyt käsittely- ja palveluprosessit.

.

Digitalisaatio korostaa identiteetin hallinnan merkitystä ja väestötietojen reaaliaikaisen saatavuuden tärkeyttä. EU:n yleinen tietosuoja-asetus on luonut henkilötietojen käsittelyyn uusia velvoitteita etenkin rekisterinpitäjille. Asetuksen tavoitteena on parantaa luottamusta online-palveluihin sekä edistää EU:n digitaalista sisämarkkinoiden kehittämistä. Rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät velvoitetaan sanktioiden uhalla ryhtymään toimiin, jotka vastaavat henkilötietojen käsittelyyn kulloinkin liittyvää riskiä. Erityisesti verkkoympäristössä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät puutteet koetaan ongelmana asioinnin luotettavuuden ja käytettävyyden kannalta. Useimmissa viranomaispalveluissa asiointi ei onnistu ilman henkilötunnusta. Henkilötunnuksettomalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada tunnistusvälinettä, pankkitunnisteita, mobiilivarmennetta tai henkilökorttiin sisältyvää kansalaisvarmennetta, mikä estää myös sähköisten viranomaispalveluiden käytön.

,,

2.2 Työryhmän tehtävät

Työryhmän tarkasteltavana on ollut muun muassa henkilön yksilöivän tunnuksen myöntämisen toimivalta; se, tulisiko tunnus myöntää kaikille Suomeen tuleville henkilöille ja minkälaisin edellytyksin tämä tapahtuisi; miten henkilö tunnistetaan tunnuksen antamisen yhteydessä; tunnukseen liitettävät biometriset tunnisteet; tunnuksen muoto, josta nykyisellään ilmenee henkilön ikä ja sukupuoli; tunnuksen ja sen kohteena olevaan henkilöön liittyvien tietojen hallintaprosessi sekä tunnuksen käyttäminen henkilöiden identifioimiseen järjestelmien välillä. Työryhmän on työssään otettava huomioon myös teknologisen ja kansainvälisen kehityksen vaikutukset ja mahdollisuudet henkilön yksilöimisessä ja identiteettien hallinnassa. Työryhmän pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa malli, jossa henkilön yksilöivä tunnus ja siihen liittyvät tiedot voidaan hallita erillisinä sekä toiminnallisesti että oikeudellisesti. Lisäksi pyritään löytämään ratkaisu, joka mahdollistaa identiteettivarkauksien aikaisempaa paremman estämisen, edistää henkilöön liittyvien rekisteritietojen hajautettua hallintaa ja henkilön nykyistä laajempaa mahdollisuutta itseensä liittyvien tietojen hyötykäyttöön myös yksityisen sektorin palveluissa sekä tietoturvallisten menetelmien käyttämistä henkilön identifioimisessa.

AL: Ruotsinkielisten nihkeys evakkoja kohtaan on myytti

Mielestäni ruotsinkielisten kuntien erityiskohtelua ei enää kannattaisi puida. AL:n mielestä puiminen kannattaa lainaamalla manipuloivaa n.s. tutkimusta.

AL:n artikkelin otsikossa puhutaan myytistä ja heti perään selvin luvuin osoitetaan, ettei mistään myytistä ole kyse.

Sotien päättyessä Suomen väkiluku oli noin neljä miljoonaa. Neljänsadantuhannen evakon asuttaminen Suomen kuntiin merkitsi niiden asukasluvun kasvua n. 10 prosentilla. Vaan kasvu ei kohdistunut kaikkiin Suomen kuntiin tasa-arvoisesti. Ruotsinkielisiä kuntia suojeltiin lailla. Suomenkielisten määrä näissä kunnissa sai kasvaa vain kahdella prosenttiyksiköllä.

Vain 2,5 prosenttia 400 tuhannesta evakosta sijoitettiin ruotsinkielisiin kuntiin.

( 10 000/ 400 000 )

Se siitä myytistä.

*******************************************************************************************************

Tuomas Tepora ja Aapo Roselius tuoreessa kirjassaan:

”Jatkosodan jälkeen Suomen piti asuttaa 400 000 kansalaista, jotka evakuoitiin uuden rajan taakse jäävästä Karjalasta.”

”Lakiin kuului kielipykälä: ruotsinkielisten ja kaksikielisten seutujen pitäjien kielisuhteet saisivat muuttua enintään kaksi prosenttiyksikköä sotia edeltävästä ajasta.”

”Muukalaisten invaasio – Siirtoväki Suomen ruotsinkielisillä alueilla 1940-1950. Siinä he kirjoittavat, että Etelä-Suomen ruotsinkielisiin ja kaksikelisiin kuntiin asutettiin noin 10 000 suomenkielistä evakkoa.”

*********************************************************************************************************

 

Aamulehti 20.9.2020 : Ilkka Hemmilä STT, Helsinki ( osa artikkelista )

Ruotsinkielisten nihkeys evakkoja kohtaan on myytti

  • Suomenruotsalaisten kuntien haluttomuus asuttaa karjalaisia evakkoja on yksi suuri Suomen sotavuosiin liitetyistä myyteistä. Se ei tosin pidä paikkaansa, kirjoittavat historiantutkijat Tuomas Tepora ja Aapo Roselius tuoreessa kirjassaan.
    Jatkosodan jälkeen Suomen piti asuttaa 400 000 kansalaista, jotka evakuoitiin uuden rajan taakse jäävästä Karjalasta. Asian ratkaisemiseksi eduskunta sääti maanhankintalain. Lain mukaan heille lunastettaisiin uudet pientilat olemassa olevilta viljelmiltä.
    Lakiin kuului kielipykälä: ruotsinkielisten ja kaksikielisten seutujen pitäjien kielisuhteet saisivat muuttua enintään kaksi prosenttiyksikköä sotia edeltävästä ajasta.
    – Yleiseen julkisuuteen levisi käsitys, että ruotsinkieliset pääsivät tämän kielipykälän takia helpommalla, ja joidenkin mielestä jopa kokonaan vastuusta, Tepora sanoo. Teporan mukaan väite elää edelleen. Hän kertoo törmäävänsä siihen yleisötilaisuuksissa ja julkisessa keskustelussa. Tepora ja Roselius ovat selvittäneet evakkojen vastaanottoa tuoreessa teoksessaan Muukalaisten invaasio – Siirtoväki Suomen ruotsinkielisillä alueilla 1940-1950. Siinä he kirjoittavat, että Etelä-Suomen ruotsinkielisiin ja kaksikelisiin kuntiin asutettiin noin 10 000 suomenkielistä evakkoa.

”Ei näitä pysty estämään”, sanoo elinkeinoministeri Lintilä

Onko Suomesta tulossa ihmemaa, jossa kaikki työ on ulkoistettu muualle maailmaan?

Ulkoistuksen lähtökohtana ei välttämättä ole kannattamattomuus vaan liian pieni kannattavuus  – kannattavuuden tulee olla niin suurta kuin se vain on mahdollista.

 

********************************************************************************************************

https://www.hs.fi/talous/art-2000006635499.html

Neste aikoo lakkauttaa lähes 500:n työpaikat – ”Ei näitä pysty estämään”, sanoo elinkeinoministeri Lintilä Nesteen yt-neuvotteluista

Elinkeinoministeri Mika Lintilä uskoo, että yt-uutisia on tulossa vielä lisää. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toivoo Nesteeltä panosta irtisanottavien kouluttamiseen ja uudelleentyöllistämiseen.

*

https://www.iltalehti.fi/talous/a/d5444f09-c942-40d6-aa39-49bb012beaa0

Naantalin jalostamon sulkemisuhan taustalla myös uusi ympäristölupa – olisi vaatinut investointeja

Tuotantojohtaja Jori Sahsten myönsi Turun Sanomille jo tuolloin, että tekniikka vaatii merkittäviä investointeja seuraavan huoltoseisokin aikana syksyllä 2022. Turun Sanomien mukaan investoinnissa olisi kyse kymmenistä miljoonista euroista.

[ Kyllä Nesteen bisnes on siten varsin pienimuotoista. Jo muutaman kymmenen miljoonan investointi on liikaa.]

 

 

Hovioikeus: Minuuttien pahoinpitely, kallon murtaminen ja kurkkuun puukottaminen ei ollut murha

Kun seuraa henkirikos- ja raiskausrikostuomioita mediasta, niin silmiin pistää tuomioiden lieveneminen hovioikeudessa, lähes systemaattisesti

Ovatko käräjäoikeuden tuomarit epäpäteviä vai kulkeeko heidän ajatusmaailmansa lähempänä tavallisia kansalaisia?

************************************************************************************************

”Käräjäoikeus tuomitsi Irwin Antton Heiken, nyt 26, elinkautiseen vankeuteen huumeriidan sävyttämästä surmateosta.

Käräjäoikeus tulkitsi väkivallan niin vakavaksi, että antoi murhatuomion, mutta hovioikeus asettui eri kannalle. Kyseessä oli tappo.”

**************************************************************************************************

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/302daf5b-0efe-428a-8edb-ee91ac4f44c7

Murhan tunnusmerkistöön kuuluu teon erityinen raakuus ja julmuus. ”Erityisyydellä” tarkoitetaan poikkeuksellisen törkeää tekoa jopa muihin surmatöihin verrattuna. Käräjäoikeus tulkitsi väkivallan niin vakavaksi, että antoi murhatuomion, mutta hovioikeus asettui eri kannalle. Kyseessä oli tappo.

Teko ei hovioikeuden mukaan ollut erityisen julma. Tekijä ryhtyi väkivaltaan ja viimeisteli sen yksittäisen kiihtymystilan aikana. Hovioikeuden mukaan veitseniskuja oli yhteensä alle kymmenen, joista osa ei ollut yhtä vaarallisia kuin isku kaulaan. Tuomioistuin arvioi, että tekijä ei pyrkinyt pitkittämään tekoa.

Hovioikeus viittasi korkeimman oikeuden tämänvuotiseen ennakkopäätökseen, jossa uhriin kohdistuneet 19 veitseniskua ja suhteellisen lyhyt tekoaika eivät riittäneet osoitukseksi erityisestä julmuudesta.

*

Tämä ei ollut hovioikeuden mielestä erityisen julmaa:

Miesuhri joutui ensin useiden minuuttien ajan pahoinpidellyksi: surmaaja potki ja hakkasi maassa makaavaa miestä päähän samalla, kun veli potki ja löi kylkiin ja jalkoihin.

Uhrin kalloon tuli murtumia, samoin käteen. Hänen nenärustonsa katkesi. Uhri oli ilmeisesti tajuissaan väkivallan aikana ja yritti puolustautua, minkä vuoksi hänen käsiinsä tuli ruhje- ja viiltohaavoja.

Pahoinpitelyn jälkeen surmaaja riisti uhrilta hengen iskemällä metsästysveitsen kurkkuun. Vastaaja ehti myös lyödä ja viiltää miestä 30-senttisellä terällä useita kertoja päähän.

 

Hän tartuttaa vain, jos hänen kanssaan suutelee oikein kunnolla

Alla olevassa artikkelista kiinnitin kahteen asian huomiota. Ensinnä miten ruotsalaiset uhoavat, No siinähän ei ole mitään uutta tai yllättävää.

Yllättävämpi on Ruotsin joukkueen lääkärin Sverker Nilsson käsitys korona-viruksen leviämisestä. Hänhän on sentään lääkäri. Yleisesti on tiedossa, että virukset leviävät ilman ja kosketuspintojen kautta.

– Hän tartuttaa vain, jos hänen kanssaan suutelee oikein kunnolla. Hänen kanssaan voi jakaa huoneen ja käydä syömässä ilman ongelmia. Se tarttuu vain syljen kautta, Nilsson sanoo.

 

*****************************************************************************************************

https://www.iltalehti.fi/yleisurheilu/a/2c81e053-b48b-414d-b48a-45049f323c87

Osa suomalaisesta yleisurheiluväestä pelkää, että Suomi–Ruotsi-maaotteluun osallistuvat ruotsalaiset ”saastuttavat koronalla” koko porukan Tampereella viikonlopun aikana.

Ruotsin joukkueeseen 1 500 metrille nimetty huippujuoksija Suldan Hassan ei ymmärtänyt moisia puheita, kun asiaa puitiin perjantaina Ruotsin joukkueen pressitilaisuudessa.

Ruotsin joukkueenjohtaja Karin Torneklint oli Hassanin kanssa samoilla linjoilla.

Hassanilla korona

Hassanin päivällä antamat uhmakkaat kommentit alkoivat kuulostaa perjantai-iltana melko naurettavilta, kun miehen koronatesti osoittautui positiiviseksi. Niinpä Hassania ei nähdä maaottelussa.

– Hän oli todella yllättynyt, koska hän tuntee olonsa täysin terveeksi, Torneklint kertoi uutisen jälkeen SVT:lle.

Hassan on nyt eristyksessä omassa hotellihuoneessaan. Ruotsin joukkueen lääkärin Sverker Nilsson mukaan eristys ei olisi kuitenkaan tarpeellista.

– Hän tartuttaa vain, jos hänen kanssaan suutelee oikein kunnolla. Hänen kanssaan voi jakaa huoneen ja käydä syömässä ilman ongelmia. Se tarttuu vain syljen kautta, Nilsson sanoo.

 

Ruotsin poliisi varautuu uusiin mellakoihin Malmössä

Ei mitään uutta Malmön rintamalla.

********************************************************************************

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006618064.html

29.8.2020

Ruotsin poliisi varautuu uusiin mellakoihin Malmössä – joukkoja kutsuttu apuun ympäri maata

LEVOTTOMUUDET Malmössä saivat alkunsa perjantai-iltana, kun kaupungissa poltettiin muslimien pyhä kirja Koraani. Sadat ihmiset mellakoivat kadulla ja poliisi otti kiinni parikymmentä mielenosoittajaa. Tilanne rauhoittui vasta myöhään lauantain vastaisena yönä.

Poliisi alkoi lauantaina tutkia useita poliisin väkivaltaisia vastustamisia, vahingontekoja ja tuhopolttoja. Malmön poliisin edustaja Patric Fors ei osannut vielä lauantaina sanoa, kuinka moni kiinniotetuista tullaan pidättämään. Muutamat poliisit saivat lieviä vammoja yhteenotoissa.

Huijauksesta epäilty irakilaisnainen on tunnustanut, että valehteli taustastaan hakiessaan turvapaikkaa Suomesta

Olen pitkään ihmetellyt, että miten turvapaikan hakijan taustojen selvitys Suomesta käsin voi onnistua. Lähtömaissa ei yleensä ole kovinkaan luotettavaa tietolähdettä. On vain luotettava hakijan puheisiin, niinkö?

Esimerkiksi, Turun puukkoiskuun elokuussa 2017 syyllistyneen Abderrahman Bouanane’n oikeaa nimeä ei aluksi tiedetty. Hän oli valehdellut nimensä turvapaikkaa hakiessaan.

**********************************************************************************

Iskun teki vuonna 1994 syntynyt marokkolainen Abderrahman Bouanane. Hän oli saapunut Suomeen turvapaikanhakijana keväällä 2016 [Lähde: Wikipedia ]

**********************************************************************************

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006605667.html

18.8.2020

EIT-huijaus: Kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tytär valehteli perheen taustoista jo turvapaikka­hakemuksessa

Suomen saamalta langettavalta päätökseltä voi mennä kokonaan pohja, jos viranomaisille on annettu tahallisesti vääriä tietoja, sanoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen entinen tuomari Matti Pellonpää.

EUROOPAN ihmisoikeustuomioistuimen huijauksesta epäilty irakilaisnainen on HS:n tietojen mukaan tunnustanut poliisille, että valehteli taustastaan hakiessaan turvapaikkaa Suomesta.

Perhe vaikuttaa siis eläneen aikoinaan Irakissa turvallisemmissa oloissa kuin nainen antoi ymmärtää.

 

 

Tampere jatkaa lentojen hyvitystä

Ote 1:

”Kaupunki hyvitti lentopäästöt rahoittamalla puuistutuksia Ugandassa noin 4700 eurolla.”

Ovatko lahjoittajat miettineet mitä tapahtuu, kun lahjoitettu puu tulee täysikasvuiseksi Ugandassa? Puu kaadetaan ja se joko poltetaan tai siitä rakennetaan jotakin. Molemmissa tapauksissa puun elinikänään sitoma hiili päätyy takaisin ilmakehään.             ( Puurakenteetkin jossain vaiheessa hävitetään. ) . Siis mitä saavutettiin – hiili on taas takaisin ilmakehässä hiilidioksidin muodossa.

*

Ote 2:

”Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.”

Yksikään alue, jossa poltetaan fossiilisia aineita, ei voi olla hiilineutraali. Uskoisin, että Tampereella vuonna 2030 osa henkilautoista kulkee bensiinillä ( ehkäpä myös dieselillä). Myös merkittävä osa julkisesta liikenteestä kulkee fossiilisella polttoaineella, dieselillä, kuten myös tavaran kuljetusliikenne.

********************************************************************************

Hiilineutraalisuudesta puhuvien olisi syytä pitää mielessään, ettei ole olemassa (ainakaan vielä) mitään käyttökelpoista keinoa, jolla ilmaan päästetty hiili voitaisiin palautta takaisin maaperään pysyvästi.

*********************************************************************************

 

Aamulehti 14.8.2020  A17

Tampere jatkaa lentojen hyvitystä

Tampereen kaupunki jatkaa henkilöstönsä ja luottamushenkilöidensä lennoista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kompensoimista. Kaupunki on kompensoinut lentopäästöjä yli kymmenen vuoden ajan.
Kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöstö lensi vuonna 2019 yhteensä noin 3,25 miljoonaa kilometriä. Se on 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lennoista aiheutui 377 tonnin hiilidioksidipäästöt.
Kaupunki hyvitti lentopäästöt rahoittamalla puuistutuksia Ugandassa noin 4700 eurolla.
Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että lennettyjen kilometrin huippuvuosi oli 2012, jolloin lentokilometrejä kertyi vuoteen 2019 verrattuna noin 6o prosenttia enemmän.
Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tiedotteen mukaan kaupunki suosii koulutuksissa ja tilaisuuksissa etäosallistumista. Lisäksi Euroopan ulkopuolelle lennetään vain painavista syistä.

*

Lisää aiheesta:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/12082020_3.html

Tampere hyvitti henkilöstönsä vuoden 2019 lentopäästöt

 

*

Voinko Korona-epidemian riehuessa maailmalla matkustaa kesälomalla ulkomaille?

Paluulennolla oli yhteensä 157 matkustajaa, joista 24 ihmisellä oli koronatartunta.

Viaton kysymys: Kuinka monella suomalaisella on todella pakottava tarve matkustaa Pohjois-Makedoniaan?

Luulenpa, että monelle suomalaiselle on muodostunut elämäntavaksi matkustaa muutaman kerran vuodessa jonnekin kauas. Eihän tavoistaan voi kukaan luopua jonkin epidemian vuoksi, vaikka menisi oma tai jonkin toisen ihmisen henki.

******************************************************************************************************

https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006597632.html

MTV Uutisten tietojen mukaan Turkuun lauantaina saapuneella lennolla olleista 24 ihmisellä on todettu koronavirustartunta.

Pohjois-Makedonian pääkaupungista palanneella lennolla oli yhteensä 157 matkustajaa, joista kaikki suostuivat testiin.

 

Tartunnat ovat olleet viime viikkojen ajan Suomessa selvässä nousussa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n viime viikolla pitämässä tiedotustilaisuudessa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi viruksen tartuntamääriä kuvaavan R-luvun nousseen yli yhden. Tämä kertoo, että epidemia on kiihtymisvaiheessa.

Turun Sanomien tietojen mukaan Tyks olisi ollut valmis tiedottamaan tartuntojen määrästä jo sunnuntaina, mutta sosiaali- ja terveysministeriö olisi halunnut viivyttää tiedon julkistamista maanantaihin. Lehden tietojen mukaan muun muassa sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston johto ovat tänään keskustelleet Varsinais-Suomeen mahdollisesti kohdistuvista toimista.

 

*******************************************************************************************************

Voinko matkustaa kesälomalla ulkomaille?

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta#voikomatkustaakesalomalla

6.8.2020

Ulkoministeriön pandemiatilanteen vuoksi antama yleinen matkustussuositus on edelleen vältä tarpeetonta matkustamista, poikkeuksena maat joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista ja karanteenissuosituksesta. Näitä maita ovat: Etelä-Korea, Georgia, Islanti, Irlanti, Italia, Japani, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Malta, Norja, Ruanda, Saksa, San Marino, Slovakia, Tanska, Thaimaa, Tunisia, Unkari, Uruguay, Uusi-Seelanti, Vatikaani ja Viro. Kiinan osalta edellytetään, että vastavuoroisuus vahvistetaan EU:ssa.

Tarpeettomalla matkustamisella tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan matkoja. Lisäksi maakohtaisissa matkustustiedotteissa matkustussuositukset voivat olla tätäkin voimakkaampia esimerkiksi sodan takia.

 

Suomi-Ruotsi-maaottelu 2020

Kyllä (ammatti-) urheilu näyttää olevan tilaisuuksia järjestäville tahoille kuolemanvakava asia. Tilaisuuksia pitää järjestää vaikka joidenkin ihmisten henki menisi. Olisi varsin typerää päästää maahamme ihmisiä koronapesäkkeestä Ruotsista pelkästään maaottelun varjolla.

Legendaarinen yleisurheilun Ruotsi-ottelu kilpaillaan syksyllä 5.-6. syyskuuta Tampereella Ratinan stadionilla.

************************************************************************************************

https://ruotsiottelu.fi/2020/08/07/sul-ruotsi-ottelu-jarjestetaan-jos-sisarajatarkastukset-ruotsin-ja-suomen-valilta-poistuvat/

SUL: Ruotsi-ottelu järjestetään jos sisärajatarkastukset Ruotsin ja Suomen väliltä poistuvat

Maaottelun pitäisi olla Tampereella 5.-6. syyskuuta. Tapahtuman järjestelyjä ja lipunmyyntiä jatketaan normaalisti siihen asti, kunnes Suomen hallitus ottaa seuraavan kerran kantaa maahantulorajoituksiin.